808 WC Cleaner Orange Fruit

WC čistič,


balení 0,75l, 5l

Hotově

od 76,23 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 29.6 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

0,75l

808 WC Cleaner Orange Fruit

ano 76,23 Kč

5l

808 WC Cleaner Orange Fruit

ano 406,56 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

808 WC Cleaner

WC ČISTIČ

Sanitární prostředek pro čištění WC keramiky. Odstraňuje rez a vodní kámen, zajišťuje vysoký lesk.

ČIŠTĚNÍ A SANITACE WC

Profesionální gelový sanitační prostředek určený k čištění všech typů WC keramiky. Je vyroben na bázi účinných čistících složek a přírodních kyselin, zajišťujících hygienickou čistotu povrchu. Je vhodný na bidety, pisoáry, WC mísy, výlevky, koryta apod. Přípravek odstraňuje rez a vodní kámen, zajišťuje vysoký lesk a dlouhotrvající vůni.

DOPORUČENÍ:

Při nestandardních tvarech čištěných předmětů využijte k aplikaci rozprašovač.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aplikujte přímo na znečištěné plochy pomocí aplikačního hrdla. Nechte několik minut působit, důkladně vyčistěte a opláchněte vodou.


UPOZORNĚNÍ:

Není vhodný na povrchy, které nejsou odolné kyselinám.

NEBEZPEČÍ

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení:b>30% voda, 5-<15% anorganické kyseliny, <5% neionické povrchově aktivní látky, kationické povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, chlorid sodný, oxid křemíku (nano), Parfum (A = Sweet Fruit, B = Orange Fruit, C = Polar Wood), D-Limonen (B), Linalool (B), 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5H)-indanon (C), barvivo (A, B, C).

Obsahuje: kyselina fosforečná, 75%-ní (<10%); 2,2´-(oktadec-9-enylimino)-bisethanol


Parametry produktu

Kód 0808B.*
Parfemace Orange Fruit

Dokumenty ke stažení

808 WC Cleaner Orange Fruit
0806b

806 Universal Pro Orange Fruit

108,90 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail