908 BestFloor MACHINE Polar Wood

Na podlahy,


balení 1l, 5l, 25l, 50l, 200l

Hotově

od 119,19 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 29.6 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

25l

908 BestFloor MACHINE Polar Wood

ano 2 316,55 Kč

10l

908 BestFloor MACHINE Polar Wood

ano 1 095,78 Kč

1l

908 BestFloor MACHINE Polar Wood

ano 119,19 Kč

5l

908 BestFloor MACHINE Polar Wood

ano 564,83 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

908 BestFloor Machine

NA PODLAHY

Profesionální prostředek s vůní pro strojové i ruční mytí podlah. Je vhodný pro komerční a průmyslové využití.

PROSTŘEDEK NA PODLAHY PRO STROJNÍ I RUČNÍ MYTÍ

Tekutý nepěnivý koncentrovaný čisticí prostředek, který je určený především pro strojní mytí podlah všeho druhu. Je vhodný pro všechny typy mycích strojů. Uplatňuje se hlavně ve vysoce zatížených komerčních a průmyslových provozech, kde se používá pro čistění velkých ploch. Lze ho využít i pro generální a základní úklid silně znečištěných ploch. Koncentrát je alkalický, ale po zředění je pracovní roztok neutrální. Prostředek se vyznačuje vysokým čisticím účinkem na většinu typů zašpinění, dobře emulguje tuky,

a proto je s výhodou používán v různých oblastech průmyslu. Vodný roztok nenarušuje umělé hmoty, lehké kovy ani měděné a mosazné součásti podlah. Vzhledem k aplikaci nano materiálů se ošetřený povrch méně špiní a následně lépe udržuje. Výrobek je určený pro profesionální a spotřebitelské použití.

DOPORUČENÍ:

Pokud si nejste jisti vhodností použití, proveďte malý test čištění na neexponovaném místě čištěné plochy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Používá se ve formě pracovního roztoku. Pro mycí stroje se dávkuje v množství 50-100 ml na 10 litrů náplně stroje. Pro ruční vytírání se dávkuje 20-80 ml na 10 litrů pracovního roztoku. V případě silného znečištění lze zvýšit dávkování až na 150 ml na 10 litrů.


NEBEZPEČÍ.

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Složení: >30% voda, 5 -<15% neionogenní povrchově aktivní látky, fosfáty, <5% amfoterní povrchově aktivní látky, křemičitany, oxid křemíku (nano), chelatační látky, Parfum (A = Sweet Fruit, B = Orange Fruit, C = Polar Wood), D-Limonene (B), Linalool (B), 1,1,2,3,3-pentamethyl-6,7-dihydro-5(H)-inden-4-on (C), barvivo (A, B, C).

Obsahuje: difosforečnan tetradraselný; 2-propylheptanol, ethoxylovaný; metakřemičitan sodný, pentahydrát


Parametry produktu

Kód 0908C.*
Parfemace Polar Wood

Dokumenty ke stažení

908 BestFloor MACHINE Polar Wood
0804c

804c BestFloor Polar Wood

od 105,51 Kč

804 BestFloor NA PODLAHY Profesionální prostředek pro účinné a šetrné vytírání téměř vše

skladem

Detail
0806c-01000

806 Universal Pro Polar Wood

108,90 Kč

806 Universal Pro NA BĚŽNÝ ÚKLID Šetrný univerzální prostředek pro časté použití. Vhodný

skladem

Detail