Dezinfekční sprej 5l koncentrát

DEZINFEKCE POVRCHŮ KONCENTRÁT
Bezalkoholový, koncentrovaný, tekutý prostředek, určený k čištění
a současně i k dezinfekci pevných ploch. Dobře odstraňuje nečistoty
a účinně působí proti mikroorganismům. Má baktericidní, fungicidní
a virucidní účinek. Určený pro čištění a dezinfekci v různých oblastech,
jako je zdravotnictví, sociální služby, wellness, komunální oblasti.
Určeno pro profesionální i spotřebitelské použití.

Hotově

1 081,74 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Počet kusů
NÁVOD K POUŽITÍ: Používá se ve formě pracovního roztoku, do vědra
nadávkujte koncentrát s vodou v poměru 5 ml koncentrátu na 1 l vody.
Spektrum dezinfekčního účinku: Baktericidní účinek (A), fungicidní účinek –
levurocidní účinek na mikroskopické kvasinkovité houby (V), virucidní účinek
na obalené viry, včetně koronaviru (B) – 1 minuta. Biocidní typ: PT2, PT4.
Nebezpečí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H400 Vysoce
toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
(224 91 92 93) nebo lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt
seberte. Odstraňte obsah/obal v případě předáním oprávněné osobě nebo na sběrný
dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje: alkoholy, C12-14, ethoxylované;
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.
Složení: (podle Nařízení EU 648/2004): 5-<15 % neiontové povrchově aktivní látky,
<5 % GLDA tetrasodná sůl, dezinfekční složky (aminy), Parfum, barvivo.
Účinná biocidní látka (g/100 g): N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
(CAS: 2372-82-9): 3,00 g.
Oznámení v ČR pod č.j.: MZDR 27235/2021/OBP

Parametry produktu

Kód 0530C.05000
Dezinfekční sprej 5l koncentrát