Dezinfekční sprej s alkoholem 1l

Hotově

207,15 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 7.12 u Vás.

Počet kusů

520 Sanitary Spray - bez parfemace

Dezinfekční alkoholový postřik bez parfému, fungující jako spolehlivá ochrana před bakteriemi a viry. Používá se pro dezinfekci rukou a pro běžné čištění různých typů ploch. Je vhodný pro období se zvýšenými nároky na hygienu, období epidemií.

Návod k použití:
Naneste dostatečné množství prostředku (nástřikem nebo aplikací pomocí textilie či ubrousku) a nechte působit. Neoplachujte! 

Spektrum účinku:
B - fungicidní na kvasinky (1 minuta), B - virucidní na obalené viry, včetně koronaviru (30 sekund). Biocidní typ: PT1

Obsahuje:
ethanol, peroxid vodíku
Složení :>30% alkoholy, <5% glycerol, peroxid vodíku, denaturační složky, Parfum

Účinná biocidní látka (g/100g):
ethanol (CAS: 64-17-5): 76,42 g
peroxid vodíku (CAS: 7722-84-1): 0,15 g

NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Spotřebujte do: 12 měsíců od data uvedeného na obalu

Oznámení v ČR pod č.j.: MZDR 46439/2020/OBP  
                                         
                                            UN 1170

 

Parametry produktu

Kód 0520.01000
Dezinfekční sprej s alkoholem 1l