Impregnace čalounění 1l

Impregnace koberců a čalounění,


balení 1l

Hotově

475,53 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

Impregnace čalounění 1l

ano 475,53 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

IMPREGNACE KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ PO VYČIŠTĚNÍ

Je hydrofobní ochrana čalounění, kůže, koberců a jiných tkanin. Zaručuje výrazné prodloužení čistoty povrchů a prodloužení intervalu dalších čištění. Vytváří částečnou ochranu proti znečištění. Je vyráběna na bázi vodou ředitelných polymerů a vytváří na ošetřeném povrchu ultratenkou hydrofobní vrstvu s odolností proti vodě, olejům a širokému spektru suchých i mokrých nečistot. Ošetřený povrch je odolný proti tvorbě a ulpění bakterií, mechů a plísní a je hygienický. Prostředek je vhodný pro profesionální použití k ošetřování vytepovaných a vyčištěných povrchů.

APLIKACE
Prostředek je připraven k přímému použití. Povrch musí být čistý a suchý, bez prachu, nečistot, mastnoty a zbytků nezaschlých čistících prostředků. Nanášejte ve dvou vrstvách, křížem mokrý do mokrého. Nechte 4-6 hodin bez zatížení tkaniny polymerizovat. Poté lze ošetřené plochy plně zatížit.

DOPORUČENÍ
Doporučujeme používat na čalounění, látky a tkaniny čištěné produktem 1005 ExtractPro NANO. U kožených čalounění čištěných jiným předepsaným nemastným čističem. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před celoplošnou aplikací provést bodový test slučitelnosti povrchové úpravy.NEBEZPEČÍ: H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte aerosoly. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Složení: >30% alkoholy, <5% neionické povrchově aktivní látky, izopropylacetát, oxid křemíku (nano), C6-fluorkarbonová pryskyřice Obsahuje: propan-2-ol; izopropylacetát.


Parametry produktu

Kód 01008.*
Parfemace Bez parfému
Impregnace čalounění 1l