Sanitary Spray 1l - citrus

Hotově

207,15 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Počet kusů
510 Sanitary spray

Hygienický postřik se 70% obsahem alkoholu a svěží vůní limetka/citrus. Používá se na bezpečné a rychlé vyčištění různých typů povrchů. Je vhodný pro období se zvýšenými nároky na hygienu, období epidemií.

Prostředek se 70% obsahem alkoholu a svěží vůní limetka/citrus. Používá se na bezpečné a rychlé vyčištění různých typů povrchů. Je vhodný pro období se zvýšenými nároky na hygienu, období epidemií. Je vhodný pro využití v domácnosti, komerční, průmyslové i zdravotnické oblasti. 70% alkohol se používá jako desinfekční látka s kompletním spektrem účinnosti. Alkohol spolehlivě ničí bakterie a viry.

Návod k použití, četnost aplikací, dávkování:
Naneste dostatečné množství přípravku na čišt ěný povrch (nástřikem nebo aplikací pomocí textilie či ubrousku) a nechte působit. Neoplachujte!Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích a pokyny pro první pomoc a další údaje: Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Zabraňte zasažení očí. Při požití nevyvolávejte zvracení. Podejte velké
množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Obsahuje:
ethanol 764,16 g/kg, peroxid vodíku 1,5 g/kg.

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chranˇte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Parametry produktu

Kód 0510.01000
Sanitary Spray 1l - citrus