Solar Cleaner NANO+ impragnation 1l

Balení 1l, 5l, 25l

Hotově

od 692,12 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks

1l

Solar Cleaner NANO+ impragnation 1l

ano 692,12 Kč

5l

Solar Cleaner NANO+ impragnation 1l

ano 3 143,58 Kč

25l

Solar Cleaner NANO+ impragnation 1l

ano 13 842,40 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

PROSTŘEDEK PRO MYTÍ A IMPREGNACI SOLÁRNÍCH PANELŮ

Vysoce koncentrovaný prostředek, který je vhodný především pro čištění fotovoltaických a termických článků. Jeho vývoj byl zaměřen na jednoduchou jednofázovou aplikaci, účinné čistící schopnosti a nano ochranu ošetřených ploch pro snížení ztráty energetického výkonu článků, způsobenou jeho postupným znečišťováním. Prostředek neobsahuje fosfáty ani enzymy, je biologicky odbouratelný a díky speciální receptuře nepoškozuje konstrukce, upevňovací prvky, konektory ani kabeláž. Je vhodný pro použití na fotovoltaických elektrárnách, domácích fotovoltaických článcích, kolektorech všech typů. Obsažená nano ochrana zajišťuje retrakci vody a tekutých nečistot, samočistící schopnost ploch, odolnost proti ulpívání organických nečistot, sněhu, prachu a pylu. Prodlužuje životnost článků.

APLIKACE
Prostředek se ředí v doporučeném poměru, v závislosti na stupni znečištění povrchu článků. Doporučené ředění prostředku pro ruční nebo strojové mytí je od 100 do 200ml / 10l vody. Pracovní roztok se nanáší na povrch ručním rozprašovačem, rozmývákem nebo strojem určeným pro čištění článků. Po vyčištění je nutné povrch setřít stěrkou.VAROVÁNÍ: H226: Hořlavá kapalina a páry. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nevdechujte páry a aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVO LÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. Složení: >30% voda, 15-30% izopropanol, neionogenní povrchově aktivní látky, 5-15% monopropylenglykol, <5% EDTA sodná sůl. Obsahuje: propan-2-ol; tetrasodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.


Parametry produktu

Kód 0901.*
Solar Cleaner NANO+ impragnation 1l