Suchá pěna 10l koncentrát - Herbs

Hotově

1 565,74 Kč

Skladem 5 a více kusů, již od 10.10 u Vás.

Počet kusů

1009c Suchá pěna v koncentrátu pro další ředění s příjemnou vůní green herbs pro čištění koberců, čalounění a potahových látek. Díky svému účinnému složení proniká do hloubky a účinně odstraňuje nečistoty.

Návod k použití:
- do stroje napustíme naředěný prostředek 1009c Suchá pěna
- pracujeme v menších plochách v řádu 6-10m2, kdy v různých směrech opakovaně zapracováváme přiměřené množství pěny do vrchní vrstvy koberce
- bezprostředně po vyčištění nebo i po zaschnutí provedeme důkladné vysátí, odsátí zbylé vody a prostředku mokrým vysavačem
- dbáme na čistotu kotouče nebo čistícího padu, který pravidelně měníme za čistý
- čím víc naneseného prostředku odsajeme, tím lepšího výsledku čištění dosáhneme

Nebezpečí
Obsahuje: 35% vodní disperze akrylového polymeru, Sodná sůl laurylether síranu, 30% vodný roztok akrylového polymeru
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Složení: >30 % Voda, Výrobce: BestClean spol. s r.o., Linecká 260, Kaplice 1, Česká republika, telefon: +420 380 331 086

UFI:6Y30-308K-Y009-84UE

    

Parametry produktu

Kód 01009C.*10000
Suchá pěna 10l koncentrát - Herbs